Privacy

Om onze dienstverlening op een goede manier vorm te geven ontkomen wij er niet aan om een aantal gegevens van u op te slaan. NetRom Software streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

  Verklaring
  NetRom Software B.V., gevestigd aan de Papendorpseweg 83, 3528 BJ te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken
  NetRom Software B.V. verwerkt persoonlijke gegevens van de volgende groepen betrokkenen:

  1. (Potentiële) Klanten
  2. Medewerkers
  3. Sollicitanten

  Hieronder staat voor ieder van deze groepen beschreven welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel wij deze verwerken, wat de juridische basis hiervoor is en welke bewaartermijn wij hanteren.

  Ad.1: Klanten:
  Van klanten worden NAW- en overige contact-gegevens verwerkt met het doel om contact op te nemen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen of voor het vervullen en factureren van een opdracht. De juridische basis hiervoor is legitiem belang of een bestaand contract. De bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is 7 jaar tot na het laatste contact.

  Ad.2: Medewerkers:
  Van medewerkers worden NAW-, contact-, salaris-, ID- en persoonlijke ontwikkelings-gegevens verwerkt met het doel het vervullen van het arbeidscontract en het stimuleren van de professionele ontwikkeling. De juridische basis hiervoor is het arbeidscontract. De bewaartermijn die wij hanteren voor gegevens van medewerkers is 7 jaar tot na het laatste contact.

  Ad.3. Sollicitanten:
  Van sollicitanten worden naast NAW- en overige contact-gegevens ook sollicitatie-gegevens (zoals cv’s) verwerkt met het doel om de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen. De juridische basis hiervoor is toestemming van de betrokkene. De bewaartermijn die wij hanteren voor gegevens van sollicitanten is 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen. Gegevensverstrekking vindt wel plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren en/of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

  Evenementen en workshops
  Tijdens evenementen en workshops gaan wij selectief en integer om met het maken en het gebruiken van foto's en video’s. Wij gebruiken deze foto’s en video’s voor de verslaglegging van onze evenementen en workshops en kunnen dit gebruiken voor online publicaties op onze website en LinkedIn. Voorafgaand aan onze evenementen en workshops wordt aan deelnemers hiervoor hun akkoord gevraagd. Indien een deelnemer niet wenst gefotografeerd te worden, wordt dit voorafgaand aan het evenement of de workshop kenbaar gemaakt bij de onze interne Privacy Coördinator (contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring).

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NetRom Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door uw genoemde organisatie te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar netrom@netrom.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NetRom Software B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  NetRom Software B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NetRom Software B.V.) tussen zit.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  NetRom Software B.V. gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Hieronder volgt informatie over specifieke soorten cookies die wij gebruiken op onze website.
 • Google Analytics:
  Onze website gebruikt cookies van Google Analytics. Gegevensverwerking gebeurt conform de voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads: https://privacy.google.com/businesses/processorterms. Het laatste octet van het IP-adres wat aan Google wordt doorgegeven wordt gemaskeerd waarmee de gegevens die voor analyse doeleinden worden gebruikt niet meer tot personen herleidbaar zijn. De optie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.
 • Hotjar:
  Onze website gebruikt cookies van Hotjar. Gegevenswerking gebeurt conform de Privacy Policy van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
 • Facebook:
  Onze website gebruikt cookies van Facebook. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van gebruikers, vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Twitter:
  Onze website gebruikt cookies van Twitter. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van gebruikers, vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.
 • LinkedIn:
  Onze website gebruikt cookies van LinkedIn. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van gebruikers, vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Polylang plugin:
  Onze website gebruikt cookies van Polylang voor de taal van de pagina. De cookie slaat de taalcode van de laatst bezochte pagina op. Gegevensverwerking gebeurt conform de Privacy Policy van Polylang: https://polylang.pro/privacy-policy.

 • Beveiligingsmaatregelen
  NetRom Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

  Over deze privacyverklaring:
  Deze privacyverklaring is van toepassing op NetRom Software B.V.. Deze verklaring is onderhevig aan wijzigingen teneinde deze actueel te houden.

  Contactgegevens:
  NetRom Software B.V.
  Papendorpsweg 83
  3528 BJ Utrecht
  Telefoonnummer: 030-7820111
  netrom@netrom.nl

  NetRom Software B.V. is geregistreerd onder KvK-nummer 20126119